تور کارخانه

مواد آزمایشی

مواد تست

تست کشش استحکام

تستر استحکام کششی

مواد خام-ذخیره

ذخیره سازی مواد خام

ماشین تاب

دستگاه سیم کشی

ماشین بافندگی

ماشین بافندگی

کارخانه-1

تجهیزات

کارگاه

کارگاه

کارخانه

دستگاه مش تخت

دستگاه پیرایش

دستگاه پیرایش

1 محصول تمام شده

ذخیره سازی محصول نهایی

2 محصول تمام شده

ذخیره سازی محصول نهایی

محصول نهایی - ذخیره سازی

ذخیره سازی محصول نهایی

بسته بندی

بسته

منتظر تحویل باشید

ذخیره سازی محصول نهایی

بارگذاری

بارگذاری